امتیاز: 000000 رکورد : 000000
متأسفیم، این مثال قابل اجرا نیست زیرا مرورگر شما از <canvas> عنصر
(برای کنترل از فلش استفاده کنید و کلیدهای وارد کنید)